'' කඳු පාර ඈත අයිනේ '' ගීතය ගායනා කර සුජාන් ප්‍රනාන්දු හිරු star අවසන් 06 අතරට

Kandu Para Eatha Aine - කඳු පාර ඈත අයිනේ Sujan Fernando Hiru Star EP 74 Hiru Star Full Program EP 74 - https://goo.gl/wEUuQC Hiru Star - Sri Lanka's First Live Reality Show | 2019-02-09 හිරු Star - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සජීවී රියැලිටි ටීවී අත්දැකීම Web: www.hirutv.lk | www.hirustar.lk Like US - https://www.facebook.com/HiruStarLK Follow US - https://twitter.com/HiruStarLK #HiruTV #Hiru #HiruStar #No1RealityShow #LKA #HS #HiruStarLK #HiruStarLive #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #BattleRound #TeamRookanthaGoonatillake #TeamNiroshaVirajini #TeamShihanMihiranga

Loading...

Related Videos