ප්‍රේක්ෂක ඉහළ මානාප ලබාගත් '' තථාගතයාණනේ '' ගීතය ගැයු තිවංක දිල්ශාන් සුපිරි අවසන් 06 අතරට

මියුරු හඬින් ප්‍රේක්ෂක ඉහළ මානාප ලබාගත් '' තථාගතයාණනේ '' ගීතය ගැයු තිවංක දිල්ශාන් සුපිරි අවසන් 06 අතරට Thathagathayanane - තථාගතයාණනේ Thiwanka Dilshan Hiru Star EP 74 Hiru Star Full Program EP 74 - https://goo.gl/wEUuQC Hiru Star - Sri Lanka's First Live Reality Show | 2019-02-09 හිරු Star - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සජීවී රියැලිටි ටීවී අත්දැකීම Web: www.hirutv.lk | www.hirustar.lk Like US - https://www.facebook.com/HiruStarLK Follow US - https://twitter.com/HiruStarLK #HiruTV #Hiru #HiruStar #No1RealityShow #LKA #HS #HiruStarLK #HiruStarLive #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #BattleRound #TeamRookanthaGoonatillake #TeamNiroshaVirajini #TeamShihanMihiranga

Loading...

Related Videos