වේදිකාව දෙවනත් කළ '' මතකයි හිත හැඬුවා '' ගීතය ගැයු ශම්මි ප්‍රනාන්දු හිරු Star අවසන් 06 අතරට

හිරු Star වේදිකාව දෙවනත් කළ '' මතකයි හිත හැඬුවා '' ගීතය ගැයු ශම්මි ප්‍රනාන්දු හිරු star අවසන් 06 අතරට Mathakai HItha Handuwa - මතකයි හිත හැඬුවා Shammi Fernando Hiru Star EP 74 Hiru Star Full Program EP 74 - https://goo.gl/wEUuQC Hiru Star - Sri Lanka's First Live Reality Show | 2019-02-09 හිරු Star - ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම සජීවී රියැලිටි ටීවී අත්දැකීම Web: www.hirutv.lk | www.hirustar.lk Like US - https://www.facebook.com/HiruStarLK Follow US - https://twitter.com/HiruStarLK #HiruTV #Hiru #HiruStar #No1RealityShow #LKA #HS #HiruStarLK #HiruStarLive #FacebookLive #Live #FBLive #SriLanka #HiruDigital #BattleRound #TeamRookanthaGoonatillake #TeamNiroshaVirajini #TeamShihanMihiranga

Loading...

Related Videos