පාලි | Paali Episode 21 | සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා රාත්‍රී 8.25 ට..

පාලි || Paali Subscribe - http://goo.gl/OGKHjV Like us on FB@ https://www.facebook.com/swarnavahini Like us on FB@ https://www.facebook.com/liveat7.lk/ Visit Our Web Site - http://swarnavahini.lk/ To Watch Swarnavahini Tele Drama Log on to https://www.youtube.com/user/swarnavahinitv

Loading...

Related Videos