මහේන්ද්‍ර පෙරේරා ටෙලි නාට්‍යයකදී මුහුණ දුන් රසවත් අත්දැකීමක්...

මහමෙර පාමුළ ටෙලි නාට්‍යයේ ජවනිකාවක් රූගත කිරීමක දී මහේන්ද්‍ර පෙරේරා ට තිරෙන් පිටුපස මුහුණ දෙන්න සිදු වූ රසවත් අත්දැකීමක්.

Loading...

Related Videos